Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Úplná pravidla soutěží a akcí
Úplná pravidla soutěží a akcí

Úplná pravidla soutěží a akcí pořádaných na sociální síti Instagram a Facebook

  1. Úvodní ustanovení:

1.1. Smyslem těchto úplných pravidel soutěží a akcí pořádaných na sociální síti Instagram a Facebook („pravidla“) je úprava podmínek reklamních spotřebitelských soutěží a akcí pořádaných pořadatelem na sociální síti Instagram a Facebook ("soutěž").

1.2. Soutěže jsou vyhlašovány společně pro Českou a Slovenskou republiku a jsou vyhodnocovány společně pro soutěžící zapojené s českými i slovenskými profily.

1.3. Originál pravidel je také k dispozici při vstupu do soutěže a je zveřejněn na internetových stránkách https://www.korenovykoberec.cz

1.4. Každá konkrétní soutěž má při vyhlášení (obvykle v rámci postu vyzývajícího k účasti v soutěži či oslovením stávajících zákazníků formou mailu) nastavené doplňující konkrétní podmínky dané soutěže („zkrácená pravidla“). V případě rozporu těchto pravidel a zkrácených pravidel mají přednost zkrácená pravidla.

1.5. Tato pravidla a zkrácená pravidla jsou jedinými dokumenty, které závazně upravují podmínky soutěže vyhlášené a vyhodnocené prostřednictvím sociální sítě Instagram a Facebook. Pokud vznikne rozpor těchto dokumentů s dokumenty na internetových stránkách a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům, mají přednost vždy zkrácená pravidla a pravidla.

1.6. Tato pravidla jsou určena pro spotřebitele zapojující se do soutěže na území České a Slovenské republiky, resp. prostřednictvím českých a slovenských profilů soutěžících.

1.7. Okamžikem zaslání příspěvku, vložením komentáře či jiným zveřejněním soutěžní odpovědi dle zkrácených pravidel soutěžící projevuje svůj souhlas s pravidly, zkrácenými pravidly a se zpracováním osobních údajů a zavazuje se stanovené podmínky soutěže dodržovat.

 

  1. Soutěž zajišťují:

2.1. Soutěž pořádá společnost Rooty s.r.o., J. Hloucha 323/11, 37010 České Budějovice, IČ: 06580904 („pořadatel“).

2.2. Organizátorem soutěže je společnost Rooty s.r.o., J. Hloucha 323/11, 37010 České Budějovice, IČ: 06580904 („organizátor“).

 

  1. Doba a místo konání:

3.1. Soutěž probíhá vždy v termínu určeném zkrácenými pravidly („termín soutěže“). Začátek soutěže je okamžikem zveřejnění soutěžního postu vyzývajícího k účasti v soutěži a obsahujícího zkrácená pravidla („soutěžní post“). Konec soutěže je stanoven Zkrácenými pravidly, pokud je zde uvedeno konkrétní datum, má se za to, že je možné soutěžit do 23:59:59 posledního soutěžního dne.

 

  1. Soutěžící:

4.1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 16 let. Mladší osoby se mohou soutěže účastnit pouze, pokud se svojí účastí doručí pořadateli souhlas zákonného zástupce. Soutěžící vstupem do soutěže prohlašuje, že je starší 16-ti let, případně (u osob mladších 16-ti let) prohlašuje, že má souhlas zákonného zástupce.

4.2. Soutěžící je povinen mít pro účast v soutěži po celou dobu jeho účasti v soutěži aktivní autentický profil na sociální síti Instagram, který není zablokovaný a splňuje podmínky sociální sítě Instagram („zájemce“). Zájemce není oprávněn přihlašovat se do soutěže prostřednictvím více profilů. V rámci soutěže stávajících zákazníků není profil povinný, soutěžní snímky budou zveřejněny organizátorem.

4.3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle pravidel („soutěžící“).

4.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby se zablokovaným profilem nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

4.6. Osoby konající v rozporu s pravidly, dopouštějící se nekalého jednání, obcházení pravidel, poškozování třetích osob či poskytování nepravdivých informací, budou bez náhrady vyloučeny z účasti v soutěži. V případě důvodného podezření na podvodné či jiné jednání soutěžícího v rozporu s pravidly je soutěžící povinen prokázat, že jednal v souladu.

4.7. Podmínkou účasti není nákup zboží.

  1. Registrace do soutěže:

5.1. Soutěžící prostřednictvím funkce sociální sítě Facebook a Instagram sleduje soutěžní profil a sleduje jej po celý termín konání soutěže až do jejího vyhodnocení. U soutěže pro stávající zákazníky je sledování dobrovolné.

5.2. Soutěžící zachytí okamžik, kdy je zkrácenými pravidly formou soutěžního postu zveřejněna výzva k účasti v soutěži a obsahuje soutěžní úkol. Případně obdrží instrukce mailem, je-li registrovaným zákazníkem.

5.3. Soutěžící prostřednictvím svého profilu splní soutěžní úkol a vlastním komentářem pod soutěžním postem uveřejní požadovanou soutěžní odpověď (v podobě fotografie, díla, textu či jiné dle zadání) a zároveň soutěžící musí dle zadání případně doplnit příslušný hashtag (#) a označit soutěžní profil. U stávajících zákazníků je zveřejnění na straně organizátora.

5.4. Zájemce se stává soutěžícím v okamžiku nahrání soutěžní odpovědi splňující veškeré podmínky dle Zkrácených pravidel a těchto pravidel. U soutěže pro stávající zákazníky se stává soutěžícím ve chvíli vyplnění mailu u dotazníku a zasláním fotografie kořenového koberce na mailovou adresu organizátora.

5.5. Registrace je dokončena jejím úspěšným doručením a přijetím ze strany pořadatele.

5.6. Soutěžící registrací prohlašuje, že splňuje tato pravidla, včetně věku a udělených souhlasů.

5.7. Soutěžící se může registrovat pouze jednou. Pokud soutěžící poruší ustanovení o počtu účastí a využívání více profilů, bude ze soutěže zcela vyloučen.

5.8. Již jednou zaregistrované soutěžní odpovědi není možné jakkoliv měnit či upravovat. Tato úprava soutěžní odpovědi se považuje za novou soutěžní odpověď a tím i za opakovanou účast v soutěži. V tomto případě může být soutěžící vyloučen.

5.9. Soutěžní odpověď nahraná soutěžícím musí mimo jiné odpovídat tématu dle soutěžního úkolu, těmto pravidlům, smí být zaslaná pouze v českém jazyce, ve formátu textu do počtu znaků dle podmínek sociální sítě Facebook a Instagram, o velikosti souboru dle podmínek sociální sítě Instagram a nesmí odporovat dobrým mravům. Při nedodržení je soutěžící vyloučen.

5.10. Pořadatel ani organizátor nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi na soutěžní profil, či funkčnost soutěžního profilu

 

 

 

  1. Soutěžní mechaniky:

6.1. Soutěžní mechanika je vždy stanovena zkrácenými pravidly.

6.2. Nejčastější soutěžní mechaniky jsou:

6.2.1. znalostní otázky: výherce je losován ze všech správných odpovědí;

6.2.2. logické úkoly: výherce je losován ze všech odpovědí obsahujících správné řešení;

6.2.3. zaslání fotografie (či jiného díla) dle soutěžního zadání: výherce je losován ze všech fotografií (děl) splňující tato pravidla a soutěžní zadání;

6.2.4. otázky na názor: výherce je losován ze všech reakcí vyjadřující relevantní názor k položené otázce.

6.3. U znalostních otázek objektivní správnou odpověď určuje pořadatel soutěže.

6.4. U logických úkolů je správné řešení stanoveno pořadatelem soutěže. V případě, kdy se hledá v grafice zobrazený konkrétní předmět, správné řešení vždy obsahuje počet předmětů i částečně zobrazených.

6.5. Pokud soutěžící vyjadřuje svůj názor, není oprávněn zveřejňovat urážející, diskriminační, hanlivé či jinak poškozující třetí osoby. V rámci odpovědí soutěžící nezveřejňuje osobní údaje či jiné chráněné prvky osobnosti třetí osoby bez jejího předchozího souhlasu.

6.6. Pokud soutěžící zasílá soutěžní fotografii či jiné dílo, prohlašuje, že je jediným autorem. Zároveň není soutěžící oprávněn v díle zachytit třetí osoby bez jejich výslovného a doloženého souhlasu dle těchto pravidel. Dílo musí odpovídat tématu uvedenému v zadání, nesmí zobrazovat soutěžícího či jiné osoby v nebezpečných situacích či jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo v rozporu s právními předpisy či právy třetích osob. Pro díla zachycená na fotografii se uvedené užije obdobně.

  1. Výhry:

7.1. Výhry a počet výherců jsou vždy stanoveny zkrácenými pravidly.

7.2. Výhry nejsou přenositelné a nikdy je netvoří skutečné peníze.

7.3. Po skončení termínu soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali a současně zodpověděli správně položenou soutěžní otázku, resp. řádně splnili soutěžní úkol a dodrželi tato pravidla a zkrácená pravidla, vylosován stanovený počet výherců.

7.4. Soutěž se vyhodnocuje společně pro soutěžící se slovenským i českým profilem na sociální síti Facebook a Instagram.

7.5. Pokud je výher více, losují se výherci postupně dle výher stanovených zkrácenými pravidly.

7.6. Výhry se doručují pouze na platné a řádně označené adresy na území České a Slovenské republiky prostřednictvím pořadatelem zvoleného zajišťovatele poštovních služeb.

7.7. Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, který byl vylosován dříve.

7.8. Výhra je doručována pouze jednou, náhradní doručení není možné.

7.9. Losování je zajištěno organizátorem soutěže, a to do 7 pracovních dní od ukončení soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

7.10. Výherce je o své výhře informován organizátorem soutěže, a to do 21 kalendářních dnů od provedení losování, a to prostřednictvím účtu sociální sítě, se kterým se do soutěže zapojil (resp. ze kterého nahrál svou soutěžní odpověď) („výherní zpráva“) a mailu. V rámci výherní zprávy bude výherce, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, e-mail, adresa pro doručení výhry), popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem.

7.11. Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace nejdéle do 5 pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.

7.12. Nepodaří-li se vylosovanému soutěžícímu výhru doručit, nebo nepřevezme-li si výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším užití.  Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

7.13. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

  1. Zpracování osobních údajů:

8.1. Správcem osobních údajů je pořadatel.

8.2. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v dokumentu Politika ochrany soukromí dostupném na  https://www.rootyrug.cz/https://www.korenovykoberec.cz/

8.3. Účelem zpracování je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher.

8.4. Právním základem pro zpracování je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje vstupem do soutěže jakožto marketingové akce. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je pro zajištění soutěže nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí.

8.5. Doba zpracování osobních údajů je dobou termínu konání soutěže až do předání výher a 6 měsíců poté z důvodu kontroly. Po ukončení této doby je uchován jen omezený rozsah údajů pro plnění právních povinností pořadatele a pro případ kontroly orgánu dozoru.

8.6. Soutěžní fotografie může pořadatel soutěže použít pro marketingové účely i po ukončení doby dle 8.5., pokud soutěžící svůj souhlas neodvolá.

8.7. Rozsah údajů dle 8.5.: údaje z profilu soutěžícího na dané sociální síti (jméno a příjmení, příp. přezdívka), soutěžní odpověď (text, dílo, fotografie), údaje uvedené v rámci registrace do soutěže, údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu (jméno, příjmení, e-mail, doručovací adresa) dle těchto pravidel, dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 15 let.

8.7. Příjemci údajů: zpracovatelé v podobě osob zajišťujících soutěž a organizátor soutěže.

 

Platnost od 1. 8. 2021

 

Každý měsíc jeden model RootyRUG za zvýhodněnou cenu. Chcete o tom vědět?
COPYRIGHT ROOTYRUG 2015 - 2023 - ALL RIGHTS RESERVED.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz